Regulamin sklepu internetowego Filtronet.pl§ 1. Administrator Danych Osobowych Klientów.Administratorem danych osobowych jest firma: Krzysztof Oryszczak COMPRES-ORY z siedzibą w Krakowie, ul. Pszenna 18, 30-654 Kraków, NIP 6751225205, REGON 123191269, adres poczty elektronicznej: biuro@filtronet.pl, telefon: 512991530- zwany dalej Administratorem będącym jednocześnie Operatorem Sklepu Internetowego FILTRONET oraz Sprzedawcą.

§ 2. Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu jest "CompresOry" z siedzibą w Krakowie przy ul. Pszenna 18 kod 30-654, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 675-122-52-05 Regon 123191269 tel. 512991530, e-mail: biuro@filtronet.pl ,

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Produkty dostępne w sklepie Filtronet są fabrycznie nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski,

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronach serwisu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji,

5. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Zakup w serwisie internetowym Filtronet oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 3. Definicje

1. Sprzedający – właściciel serwisu internetowego Filtronet, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu,

2. Użytkownik, Kupujący - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

3. Serwis- sklep internetowy Filtronet działający pod adresem filtronet.pl

4. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4. Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok,

2. Kupujący może złożyć zamówienie na stronie serwisu Filtronet jako gość podając adres e-mail i dane wysyłkowe lub po zarejestrowaniu się w serwisie podając adres e-mail i hasło.

3. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika,

4. Zamówienie jest uznawane za ważne tylko wtedy, gdy formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Użytkownika:

a) Użytkownik jest zobowiązany podać imię, nazwisko, nazwę oraz adres siedziby firmy a w wypadku osoby fizycznej właściwy adres zamieszkania.

b) Użytkownik jest zobowiązany podać właściwy NIP dla firmy,

5. Przybliżony czas dostawy podany jest przy każdym z produktów.

6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski,

7. Zmiany w złożonym już zamówieniu są dopuszczalne za zgodą Kupującego, jak i Sprzedającego,

8. Płatności za zamówiony towar dokonywane są za pobraniem przy dostawie lub przelewem na rachunek bankowy:

CompresOry

ul. Pszenna 18

30-654 Kraków

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta PL 63 1050 1445 1000 0092 0168 9735

§ 5. Koszty przesyłki i dostawa towaru

1. Koszty przesyłki ponosi Kupujący- 20 PLN przy płatności przelewem bankowym, 28 PLN przy płatności za pobraniem. Na powyższe koszty nie mają wpływu gabaryty, waga przesyłki oraz ilość wysyłanego towaru.

2. Dostawa towaru odbywa się w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej,

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w zamówieniu,

4. Zamówiony towar wysyłany jest:

a) Przy płatności przelewem- po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu Filtronet lub po otrzymaniu przez obsługę sklepu potwierdzenia przelewu,

b) Przy płatności gotówką- po prawidłowo złożonym zamówieniu,

5. Przy każdym asortymencie podany jest przewidywany czas realizacji wysyłki.

6. Stan przesyłki należy skontrolować w obecności kuriera. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera oraz w przypadku niezgodności, sporządzić odpowiedni protokół.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§ 6. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się z obsługą sklepu Filtronet w formie pisemnej, elektronicznej i/lub telefonicznej i ustalić jej zakres,

2. Sprzedający w terminie 14 dni rozpatruje złożoną przez Użytkownika reklamację,

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia zamówionych towarów powstałe podczas transportu. Sprzedający natomiast rozpatruje reklamacje z tego tytułu jednak należy przedłożyć oryginał protokołu uszkodzenia spisany przy dostawie przesyłki podpisany przez kuriera doręczającego.

4. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu,

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący zobligowany jest do odesłania towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki na adres sklepu w stanie niezmienionym, nieużywanym i na swój koszt.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie uznania zwrotu towaru, gdy towar nosi ślady użycia, został zamontowany i zdemontowany z urządzenia i/lub został uszkodzony,

7. Ewentualna korekta do faktury oraz zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na konto wskazane przez Użytkownika.

8. W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji nie przyjmujemy przesyłek odesłanych za pobraniem.

§ 7. Polityka prywatności

1. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników serwisu internetowego Filtronet jest zabezpieczony hasłem i chroniony certyfikatem SSL ,

2. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług,

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep,

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany, poprawiania, a także ich usunięcia,

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,

2. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży bądź reklamacji podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego,

3. Serwis Filtronet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty zamieszczenia ich w regulaminie na stronie Sklepu.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.